Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

 1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Jiří Jirka, IČ 06694446, se sídlem Nad Krocínkou 465/28, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

 • poštovní adresa: Nad Krocínkou 465/28, 190 00, Praha 9
 • emailová adresa: fercoshop@gmail.com

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, a to vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů správcem svou povahou a rozsahem nesplňuje podmínku pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 1. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajištující ekonomické a právní činnosti pro správce.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 1. Vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 1. Používání souborů cookies a podobných technologií

8.1 Správce tímto informuje, že sbírá tzv. „cookies“, a to za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci. 

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Správce zveřejní novou verzi zásad ochrany osobních údajů a používání cookies na těchto internetových stránkách.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání cookies nabývají platnost a účinnosti dnem 1.1.2019.